icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!

Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie

Projekt o numerze POIR.02.03.07-20-0001 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.

Projekt pn. „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie – Polskie Centrum BIM” skupia się w największej mierze na przygotowaniu i udostępnieniu przedsiębiorcom branży budowlanej narzędzi pozwalających sprawnie i skutecznie wspomóc proces cyfryzacji aktywności przedsiębiorstwa. Wśród głównych zadań mających na celu osiągnięcie założeń jest stworzenie infrastruktury demonstracyjnej w postaci modelowego budynku w technologii BIM, co pozwoli na zobrazowanie i popularyzowanie korzyści wynikających z stosowania wskazanej technologii. W ramach Polskiego Centrum BIM będzie prowadzone Centrum Kompetencji BIM, w ramach którego zostanie przeprowadzony szereg szkoleń z zakresu inteligentnego modelowania budynku na potrzeby członków klastra, firm z branży, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Nowa usługa w sposób kompleksowy pozwoli zdiagnozować wymogi w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw oraz wspomoże w przygotowaniu firmy do wdrożenia technologii BIM. Uzupełnieniem działań demonstracyjnych, szkoleniowych, promocyjnych i wdrożeniowych będzie przygotowanie konfiguratora domów, który umożliwi użytkownikom tworzenie indywidualnych projektów domów w technologii modułowej i w środowisku BIM, co w jeszcze większym i kompleksowym stopniu zobrazuje korzyści konkurencyjne możliwe do osiągnięcia w efekcie wdrożenia technologii BIM. Równocześnie do opisanych zadań Polski Klaster Budowalny zaplanował także zdobycie Silver Cluster Management Excellence Label w ramach ESCA oraz wdrożenie dwóch standardów ISO w zakresie zarządzania jakością (przedłużenie) oraz procesu obiegu i bezpieczeństwa informacji (uzyskanie).

CEL PROJEKTU: celem ogólnym projektu jest rozwój potencjału PKB – KKK poprzez wdrożenie do oferty Klastra kompleksowej usługi „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie – Polskie Centrum BIM” do 30.11.2023 r.

Planowane efekty:

  1. demonstracja procesu inwestycyjnego w oparciu o technologię BIM (budynek demonstracyjny, konfigurator domów);
  2. rozszerzenie oferty PKB w obszarach strateg. poprzez uruchomienie Centrum Kompetencji BIM (popularyzacja wiedzy oraz wdrożenie zmian w firmach w zakresie cyfryzacji, automatyzacji, robotyzacji);
  3. doskonalenie jakości zarządzania klastrem poprzez zdobycie międzynarodowego certyfikatu Silver Cluster Management Excel;
  4. rozwój potencjału i rozpoznawalności PKB poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) i wzmocnienie merytoryczne.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

wydatki ogółem: 17 632 792,98 PLN

– wydatki kwalifikowane: 14 776 600,00 PLN

– dofinansowanie: 9 222 970,00 PLN

Zapraszamy do współpracy!

Ulotka informacyjna

Regulamin (treść nieaktualna)

Koordynator Polskiego Klastra Budowlanego publikuje Ogólny regulamin korzystania z usług w ramach Projektu pn. „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie – Polskie Centrum BIM” obowiązujący od dnia 09.11.2021 r. Prosimy o zapoznanie się z jego aktualną treścią.

Regulamin