icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!

Polityka prywatności

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Informacje przekazywane na postawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) stosowanego od 25 maja 2018 r.

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku (15-143) przy ul. Pułkowej 11 (dalej jako: Administrator), z którym można się skontaktować:

§ pisemnie kierując korespondencję na adres: ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok

§ telefonicznie pod numerem: +48 85 652 61 07

§ e-mailowo pod adresem : biuro@polskiestowarzyszenie.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować:

§ pisemnie kierując korespondencję na adres: ul. Mickiewicza 83/16, 15-257 Białystok

§ telefonicznie pod numerem: +48 692 222 871

§ e-mailowo pod adresem : iod@adwokat-boltryk.pl

3. Moje dane osobowe będą/mogą być przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do:

a. wykonania umowy zawartej z Administratorem oraz do podjęcia działań na moje żądanie przed zawarciem umowy (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO)

b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności podatkowych, rachunkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c RODO)

c. w celu prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub stronę trzecią (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f  RODO), w szczególności:

§ w zakresie  działań przewidzianych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł publicznych oraz realizacji obowiązków wynikających z umów o dofinansowanie projektów;

§ w zakresie zarządzania klastrami, w szczególności Polskim Klastrze Budowlanym/ wcześniej Wschodnim Klastrem Budowlanym;

§ dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością;

§ zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego;

§ realizacji procesu rekrutacji;

§ monitoringu, ewaluacji i badania satysfakcji klientów;

§ wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym celach archiwizacyjnych, przygotowywania statystyki i wewnętrznego raportowania.

Moje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie oddzielnej zgody (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO), udzielonej w określonych celach, w szczególności przesyłania oferty produktów i usług Administratora w celu marketingu bezpośredniego.

4. Moje dane mogą być ujawniane innym odbiorcom/podmiotom jedynie w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o moją zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Administratora, inne osoby działające z upoważnienia Administratora. Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora oraz pod warunkiem zachowania poufności lub tajemnicy zawodowej. Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Administratora  zaliczają się w szczególności podmioty świadczące usługi finansowe, prawne, pośrednictwa, marketingowe, doradcze, księgowe, dostawcy usług teleinformatycznych.

5. Moje dane osobowe mogą być przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej  w przypadkach wskazanych w RODO, w szczególności jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Administratorem lub do podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy na moje żądanie (Podstawa prawna: art. 49 ust. 1 lit b RODO).

6. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, tj.:

a. w zakresie realizacji zawartej z Administratorem umowy – przez czas jej obowiązywania, a także po zakończeniu jej realizacji do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń,

b. w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności podatkowych i rachunkowych – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora,

c. w zakresie przetwarzania realizowanego na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stronę trzecią  - do czasu ich wypełnienia lub do czasu wniesienia przeze mnie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych przez Administratora

d. przetwarzane przez Administratora w celu, na który wyraziłem zgodę – przez czas niezbędny do realizacji tego celu, jednak nie dłużej niż do wycofania przeze mnie zgody.

W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

7. Przysługuje mi:

a. prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania

b. prawo żądania częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

c. żądania ograniczenia przetwarzania danych

d. prawo do przeniesienia danych

e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie moich danych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO

g. w przypadku gdy wyrażałem/-am zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, jak również udziału w działaniach i projektach realizowanych przez Administratora. Podanie danych nie jest obowiązkowe. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia oraz realizacji Umowy z Administratorem, jak również udziału w działaniach i projektach realizowanych przez Administratora.

9. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że

a. większość przetwarzanych przez Administratora danych pochodzi ode mnie jako osoby zainteresowanej.

b. część danych może pochodzić m.in. od podmiotów którym udzieliłem/-am zgody  na ich przekazanie, od osób mnie reprezentujących (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa), z publicznych ewidencji i rejestrów np. KRS, CEIDG, systemu elektronicznego ksiąg wieczystych, z biur informacji gospodarczej.

Te źródła dotyczą danych zwykłych w szczególności: dane identyfikujące klienta, dane kontaktowe, dane socjodemograficzne, dane dotyczące istniejących zobowiązań.

10. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a w szczególności nie będą podlegały profilowaniu.

11. Z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, w tym profilowania w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez Administratora jest:

a. niezbędności przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych

b. uzasadniony interes prawny Administratora.

12. Przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych przez Administratora w celach marketingowych, w tym profilowania.

Mając na względzie powyższe, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami wskazanymi w w/w oświadczeniu/informacji.