icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!

Cel i misja Polskiego Klastra Budowlanego

1

Zbudowanie powiązań pomiędzy podmiotami z województw Regionu Polski Wschodniej poprzez utworzenie Polskiego Klastra Budowlanego,

2

Rozwój Polskiego Klastra Budowlanego poprzez kompleksowe opracowanie strategii rozwoju Klastra oraz realizację określonych w strategii działań (1 strategia rozwoju Klastra),

3

Rozwój Klastra Budowlanego poprzez kompleksowe opracowanie strategii marketingowej oraz realizację określonych w strategii działań (1 strategia marketingowa),

4

Poprawę funkcjonowania i podniesienie innowacyjności podmiotów powiązanych ideą klasteringu poprzez przeprowadzenie cyklicznych badań analitycznych oraz zastosowanie ich wyników (nawiązanie współpracy pomiędzy nauką a gospodarką ),

Misja

Misją Polskiego Klastra Budowlanego Krajowego Klastra Kluczowego jest, wspieranie przedsiębiorstw branży budowlanej i sektorów powiązanych łańcuchem wartości w umacnianiu. sieci współpracy i ujednolicaniu procesów na rzecz rozwoju potencjału wewnętrznego i synergicznego, poprzez wzrost innowacyjności, dyfuzję dobrych praktyk, cyfryzację i internacjonalizację działalności.

Wizja

Wizją Polskiego Klastra Budowlanego Krajowego Klastra Kluczowego jest, osiągnięcie pozycji lidera w Polsce, kreującego nową jakość w budownictwie energooszczędnym, dbającego o środowisko oraz realnie oddziałującego na krajową politykę gospodarczą, będącego wiarygodnym partnerem na arenie międzynarodowej.

Cele strategiczne Polskiego Klastra Budowlanego

Celem głównym jest wspieranie instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych oraz przedsiębiorców branży budowlanej między innym:

  • budownictwa energooszczędnego,
  • firm realizujących inwestycje przyjazne dla środowiska,
  • firm inwestujących w rozwój potencjału technologicznego oraz zwiększenia konkurencyjności na rynkach krajowych, międzynarodowych. 

Osiągnąć to chcemy poprzez:

  • Budowanie sieci partnerskich w kraju oraz za granicą.
  • Budowanie świadomości i potrzeb energooszczędnego oraz przyjaznego dla środowiska budownictwa.
  • Dostarczanie wiedzy, rozwijanie nowych technologii, stwarzanie warunków w transferze wiedzy pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami naukowo badawczymi zajmującymi się B+R (Badanie i Rozwój).
  • Inicjowanie, pobudzanie współpracy pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi, przedsiębiorstwami. 

Polski Klaster Budowalny Krajowy Klaster Kluczowy


Założycielem i koordynatorem Polskiego Klastra Budowlanego jest Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, z siedzibą w Białymstoku (15-143) przy ul. Pułkowej 11, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Wydziale XII Gospodarczym pod numerem KRS 0000221615, NIP: 542-290-15-67, REGON: 052252089.

PSDiK jest wpisane również do rejestru przedsiębiorców. Podmiot z powodzeniem funkcjonuje na rynku od 2004 roku.

Polski Klaster Budowlany jest to nowoczesna formuła współpracy oraz wsparciabiznesu i nauki. Polski Klaster Budowlany to oddolna inicjatywa przedsiębiorców, środowiska naukowo-badawczego, organizacji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych. Jest to szczególnie istotne z uwagi na nadal obecną marginalizację regionu oraz trudności w zakresie konkurowania na regionalnych rynkach.

Założeniem działania Klastra jest transfer innowacyjnych rozwiązań, rekomendacji pochodzących ze współpracy z ośrodkami naukowymi do biznesu, w celu promowania przedsiębiorczości oraz kreacji nowych usług i produktów. Klaster kumuluje indywidualne potencjały, dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować wspólnie przedsięwzięcia, którym nie moglibyśmy sprostać w pojedynkę.

Systematyczne wsparcie instytucji i przedsiębiorców działających w obszarze usług budowlanych poprzez stworzenie trwałych ram współpracy, zbudowanie innowacyjnej sieci powiązań opartych na transferze wiedzy, technologii oraz innowacyjnych rozwiązań pomiędzy członkami Klastra, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi i instytucjami naukowymi oraz samorządami,  zaowocowało powstaniem Klastra, który już po 4 latach swojej działalności, a dokładnie we wrześniu 2015 r. otrzymał status Krajowego Klastra Kluczowego w roku 2018 i 2021 otrzymał ponownie statut Krajowego Klastra Kluczowego. Status nadawany jest przez Ministra Gospodarki, jedynie elitarnej grupie klastrów, które swoimi działaniami przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności regionów, a tym samym całej gospodarki.

Polski Klaster Budowlany zrzesza ponad 350 firm  i instytucji zlokalizowany na terenie całego kraju.Polski Klaster Budowlany tworzy płaszczyznę współpracy miedzy trzema grupami podmiotów: Instytucjami Otoczenia Biznesu, Przedsiębiorstwami, Jednostkami Naukowo-Badawczymi

Polski Klaster Budowlany zrzesza organizacje  które z powodzeniem stosują prekursorskie rozwiązania technologiczne i produktowe gwarantujące zwiększenie efektywności środowiskowej, często objęte ochroną patentową czy innego rodzaju prawami własnościowymi. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Polskim Klastrze Budowlanym świadczą kompleksowe prace budowlane: począwszy od fazy projektowania, aż do finalnego wykończenia i wyposażenia domów, biur, hoteli, wielkogabarytowych obiektów przemysłowych czy wszelkich obiektów użyteczności publicznej, dzięki czemu oferta klastra staje się coraz bardzie widoczna na rynkach międzynarodowych.

Polski Klaster Budowlany to nie tylko przedsiębiorstwa prywatne. Aby wspomagać rozwój branży budowlanej niezbędne do tego są przede wszystkim uczelnie wyższe, które kształcą przyszłych pracowników. Wśród Członków naszego Klastra znajduje się obecnie 11 jednostek naukowych z całej Polski.

Polski Klaster Budowlany Krajowy Klaster Kluczowy jest organizacją otwartą na nowe zadania, z powodzeniem uczestnicy w wielu projektach w kraju i za granicą. W związku z dynamicznym rozwojem organizacji serdecznie zapraszamy do współpracy firmy i organizacje zainteresowanie współpracą w ramach Polskiego Klastra Budowlanego.

Korzyści z uczestnictwa i współpracy z Polskim Klastrem Budowlanym

1

Podniesienie wiarygodności podmiotów działających w Klastrze oraz integracja środowiska przedsiębiorstw z branży;

2

Możliwość nawiązywania współpracy z firmami konkurencyjnymi oraz innymi podmiotami gospodarczymi;

3

Możliwość zawiązania środowiska kooperacyjnego zdolnego do stworzenia konkurencyjnych produktów i usług;

4

Wspólna reprezentacja interesów w zakresie prowadzonej działalności przed organami władzy państwowej i samorządowej;

5

Efektywna promocja usług i produktów poprzez prowadzenie akcji marketingowych oraz kampanii promocyjnych na rzecz członków Klastra;

6

Prowadzenie wspólnych badań naukowo – badawczych oraz komercjalizacja ich wyników;

7

Dostęp do usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych w celu wzmocnienia potencjału kompetencyjnego zasobów ludzkich;

Jesteś zainteresowany współpraca?

Wystarczy wypełnij prosty formularz, a otrzymasz od nas wszystkie potrzebne informacje, aby dołaczyć do Polskiego Klastra Krajowego.

Skontaktuj się z nami

Bądźmy w kontakcie

Nie masz pewności, jaki rodzaj wsparcia możesz otrzymać?
Zapytaj naszych doradców:

Zadzwoń pod numer:
Napisz do nas: